Tornar

Avís legal

L’USUARI que accedeix i usa aquesta pàgina web coneix i accepta les condicions generals aquí redactades, i les modificacions que es produeixin, havent d’accedir periòdicament a aquestes per al seu coneixement.

La pàgina web comprèn els texts, gràfics, imatges, vídeos, sons, dibuixos, fotografies i programari inclosos en la mateixa ja sigui susceptibles o no de propietat intel·lectual.

PRIMERA. – TITULAR DE LA WEB

B.GONZALEZ, S.L. CIF: B58278128, amb domicili social en C/ Galileu, 120 bjs, 08224 – TERRASSA (Catalunya), inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Llibre a/4624/91, Foli 21001, Full B-14945, inscripció 2a

SEGONA. – OBJECTE DE LA WEB

LA CORREDORIA posa a disposició del públic (d’ara endavant USUARI), que accedeixi al domini, www.bgonzalezsl.com (d’ara endavant WEB), informació i dades (d’ara endavant CONTINGUTS), mitjançant una web de caràcter informativa. Els CONTINGUTS DE WEB són proporcionats i creats per LA CORREDORIA.

TERCERA. – ACCÉS A LA WEB

L’accés i ús de la WEB pels usuaris és gratuït, sense prèvia autorització, subscripció o registre.

L’accés i ús d’USUARI a aquesta WEB no implica cap obligació sobre la qualitat i velocitat de l’accés per part de LA CORREDORIA, que podrà modificar les condicions d’accés o suspendre l’accés a la WEB, o part de la web, sense previ avís, no responsabilitzant-se LA CORREDORIA, de les conseqüències, danys i perjudicis ocasionats per la modificació de l’accés i la suspensió de la WEB.

El maquinari i programari necessaris per accedir a la web seran per compte dels USUARIS. LA CORREDORIA no serà responsable del funcionament ni de les conseqüències d’aquests, ni dels drets d’ús o llicències requerits per a la seva utilització.

Tampoc no serà responsable LA CORREDORIA de cap anomalia, mal funcionament, deteriorament, esborrament de dades o programari que es produeixi en els equips o sistemes dels USUARIS, com a conseqüència directa o indirecta de l’accés o intent d’accés a la WEB.

El servei prestat per LA CORREDORIA mitjançant la seva WEB és per temps indefinit, sense perjudici de poder suspendre’s o cancel·lar-se aquesta sense previ avís.

QUARTA. – CONTINGUTS DE WEB

L’idioma utilitzat per LA CORREDORIA en la WEB serà el castellà i el Català, sense perjudici de la utilització d’altres llengües, nacionals o autonòmiques. LA CORREDORIA no es responsabilitza de la no comprensió o entesa de l’idioma de la WEB per l’usuari, ni de les seves conseqüències.

Els continguts de web tenen com a finalitat informar i donar a conèixer les activitats i productes creats per LA CORREDORIA i tenen un caràcter general i orientatiu, no sent vinculants per a LA CORREDORIA.

LA CORREDORIA podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimirà i canviar aquests dins de la WEB, com la forma en la qual s’accedeix a aquests, sense cap justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que els mateixos puguin ocasionar als usuaris.

Són propietat de LA CORREDORIA, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la WEB, així com dels continguts que allotja. Qualsevol ús de la WEB o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular. Està reservat exclusivament a LA CORREDORIA, qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts de la pàgina web, així com d’aquesta mateixa, pel que cap USUARI no podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit de LA CORREDORIA.

Es prohibeix l’ús dels continguts de web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització de LA CORREDORIA, ni remetre publicitat o informació valent-se per a això dels serveis o informació que es posen a disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.

Els enllaços o hiperenllaços que incorporin tercers a les seves pàgines web, dirigits a aquesta WEB, seran per a l’obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directament o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra de LA CORREDORIA.

LA CORREDORIA no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaços que s’incorporin a la WEB per a l’obertura de d’altres. LA CORREDORIA no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis a què pugui accedir l’USUARI per mitjà d’aquests enllaços, ni del bon funcionament d’aquestes webs.

CINQUENA. – USUARIS DE LA WEB

Els usuaris que accedeixin a la WEB de LA CORREDORIA ho faran conforme a la Llei, i s’obliguen a tota hora a no accedir a la web i als continguts de forma contrària a l’establerta i/o amb finalitats il·lícites, lesius de drets i llibertats de tercers, o que puguin danyar, deteriorar, saturar o alentir la web, en perjudici de LA CORREDORIA o de tercers usuaris.

Els usuaris no faran ús dels continguts de web de forma contrària a la Llei, (especialment la Llei de Propietat Intel·lectual i Industrial) usos i costums i ordre públic, ni copiaran, distribuiran, difondran, transformaran, modificaran o manipularan aquests.

LA CORREDORIA no disposa en la seva WEB de productes o serveis a disposició dels usuaris on aquests hagin d’introduir qualsevol tipus de continguts o informació, com poden ser grups de notícies, xat, fòrums o altres de caràcter similar. No obstant això, LA CORREDORIA si disposa en la seva web de servei de “Cotització On-Line” a disposició dels usuaris amb la finalitat que aquests puguin posar-se en contacte amb LA CORREDORIA, per la qual cosa aquests es comprometen a utilitzar l’esmentat servei de correu electrònic conforme a la Llei, la moral, els bons costums i l’ordre públic.
Les dades que l’USUARI remeti a LA CORREDORIA, a través dels esmentats formularis, es realitza de forma segura, utilitzant un mètode d’encriptació de la informació, el qual garanteix la confidencialitat de la informació tranferida.

L’accés als continguts de web per part de l’USUARI serà sota el seu total responsabilitat no podent repercutir a LA CORREDORIA qualsevol conseqüència derivada directament o indirectament de l’accés a la web, ja sigui d’àmbit físic, lògic, moral o personal.

LA CORREDORIA podrà responsabilitzar els usuaris que fent un mal ús de la WEB, causessin danys o perjudicis a terceres persones, així com dels possibles virus o programes informàtics, que poguessin introduir, generar, allotjar en la web, i deteriorin o puguin deteriorar tant el continguts com el bon funcionament d’aquesta, així com els equips, sistemes i programes dels usuaris de la web.

LA CORREDORIA podrà dirigir-se contra els usuaris sobre totes les reclamacions, indemnitzacions, multes o sancions administratives que recaiguessin sobre LA CORREDORIA i siguin responsabilitat directa o indirecta d’algun USUARI dels continguts o serveis de la WEB.

Tots els usuaris que coneguin alguna actuació que estigui deteriorant o pugui deteriorar el bon funcionament de la WEB de LA CORREDORIA, modificar o alterar els continguts d’aquesta, ho hauran de comunicar immediatament a LA CORREDORIA.