Més Info

Comunitats

La resposta a les necessitats de la vostra comunitat, perquè li permet personalitzar la vostra asegurança i conseqüentment els seus costos.

• Trobarà la solució més adequada amb les nostres diferents modalitats.

Qualsevol incident que ocorri a la vostra comunitat està assegurat

• Tant els danys a béns comunitaris com als privatius, de cada habitatge, poden estar assegurats

Cobertures

Danys ocasionats en la vostra comunitat i en les vostres pertinences assegurades per: incendi, explosió, llamp, inundació, fum, detonacions sòniques, actes de vandalisme, xoc o impacte d’objectes i fenòmens atmosfèrics.

• Danys al mobiliari d’ús comú, del jardí, antenes col•lectives, trasters, piscines, murs o tanques exteriors.

• Trencament de vidres, pisa sanitària i vessaments d’aigua.

• Us cobreix el robatori, l’expoliació i els desperfectes ocasionats en els béns de la comunitat.

• Si vostè ho desitja també li cobrim els danys a instal•lacions i aparells elèctrics i els accidents dels empleats de la comunitat

• Responsabilitat civil i protecció jurídica.