Més Info

Decennal de danys

La L.O.E. estableix l’exigència de forma personal i individualitzada de la responsabilitat civil dels diferents agents, per danys materials en l’edifici.

La garantia o la protecció de l’usuari vé donada per l’assegurança de danys materials a l’edificació, a subscriure per part del promotor.

Avantatges :

La indemnització o reparació ràpida, desvinculada del procés de recerca de responsabilitats i de solvències, així com el coneixement previ del cost, ja que es tracta d’una prima d’assegurança i no de la incertesa del cost del sinistre que està per arribar.
L’assegurança decennal es refereix exclusivament a seguretat estructural, i presenta certes diferències respecte al que es venia subscrivint de forma voluntària fins a ara.

A tenir en compte:

• La seguretat estructural es refereix a la garantia de danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes que tinguin el seu origen o afectin a la fonamentació, els suports, les bigues, els forjats, els murs de càrrega o altres elements estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica i l’estabilitat de l’edifici.

• Les exclusions en l’assegurança, previstes en la L.O.I., afegeixen una garantia, que és la dels danys que tinguin el seu origen en un incendi o explosió per vicis o defectes de les instal•lacions pròpies de l’edifici.
La data d’inici de la garantia, així com de les responsabilitats, és la de l’acta de recepció (recepció única amb o sense reserves).

• La L.O.E. preveu que l’assegurança decennal no ha de cobrir els sinistres que tinguin el seu origen en parts de l’obra sobre les quals hi hagi reserves recollides en l’acta de recepció, mentre que aquestes reserves no hagin estat subsanades i les subsanacions quedin reflectides en una nova acta subscrita pels signants de l’acta de recepció.

• El control de la constitució de les garanties recaurà sobre els Registradors de la Propietat, que no inscriuran escriptures públiques de declaració d’obra nova sense que s’acrediti o testimoniï aquesta constitució de garantia en l’escriptura corresponent