Tornar

Política de Privacitat

Política de Privacitat i consentiment. Als efectes del que disposa la normativa vigent en matèria de Protecció de dades de caràcter personal, “B. González, S.L. Corredoria d’Assegurances”, li informa que les seves dades personals, seran incloses en el fitxer “gestió de client” creat sota la nostra responsabilitat, amb la finalitat de permetre un eficaç compliment de les nostres funcions, consistents en l’activitat professional d’assessorament, assistència i mediació en matèria d’assegurances.

Per al compliment d’aquestes funcions, és imprescindible per a “B. González, S.L. Corredoria d’Assegurances” tractar les seves dades conforme a les següents finalitats, per a les quals vostè atorga el seu consentiment:

  1. a) Realització dels pressupostos econòmics que vostè ens sol·liciti, de cara a una possible contractació futura de pòlissa d’assegurances, ja sigui en mercats asseguradors local o estrangers.
  2. b) Informació i assessorament sobre les condicions econòmiques o contractuals que li siguin més favorables, i sobre les quals vostè ens hagi sol·licitat les nostres labors professionals d’informació, mediació i assessorament.
  3. c) Contractació de les pòlisses d’assegurances que vostè ens sol·liciti
  4. d) Gestió i tramitació dels sinistres coberts per les pòlisses que vostè tingui contractades amb la nostra mediació.

Per al compliment de les anteriors finalitats, és imprescindible que facilitem les seves dades personals a aquelles entitats asseguradores o reasseguradores, corredories d’assegurances i reassegurances, sobre els riscos que vostè estigui interessat o que vostè hagi contractat o desitgi contractar, fins i tot si es troben fora del territori d’Espanya, o en països que no disposin de normativa de protecció de dades. En aquest últim supòsit, li informarem prèviament, en la mesura del que ens sigui possible, de la identitat de l’asseguradora i el país de destinació.

Així mateix i per a aquestes finalitats, vostè ens autoritza expressament a cedir les seves dades personals, a entitats asseguradores i a entitats o professionals (corredories d’assegurança i de reassegurança, advocats, perits, i val oradors.) amb els quals es vagin a intervenir els seus contractes d’assegurances o gestionar les seves reclamacions de sinistres.

També en el cas de sol·licitar-nos la contractació de pòlisses d’assegurances col·lectius o individuals, que els beneficiaris o assegurats siguin tercers persones que ostentem la seva representació legal o sota la seva dependència laboral, vostè declara sota la seva total responsabilitat ostentar el dret ple per fer-ho o disposar de un consenti-me’n per que en el seu cas contin com tales, i que son certes les dades que ens ha facilitat.

Així mateix, amb la signatura del present document, vostè ens autoritza a tractar les seves dades amb la finalitat de remetre-li informació comercial, per qualsevol mitjà i en qualsevol suport, inclosos els mitjans electrònics, sobre productes d’assegurances i/o financers mediats per aquesta Corredoria que puguin ser del seu interès. La base jurídica que legitima el tractament am el seu consentiment exprés, recollit en aquest document. Les seves dades seran tractades, mentre estiguin les seves pòlisses en vigor. En el cas que la/es seves pòlisses ja no estiguin en vigor per qualsevol causa, vostè ens autoritza a conservar les seves dades de forma indefinida, con la finalitat de assessorar-lo en un futur sobre altres productes asseguradors o financers  que puguin ser del seu interès.

En qualsevol cas, vostè té dret, en qualsevol moment, a accedir a la informació recopilada i per vostè facilitada, en la nostra base de dades, rectificar-la de ser errònia, sol·licitar la seva cancel·lació, així com oposar-se al seu tractament, sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades davant qualsevol reclamació o dret de defensa, així com sol·licitar la portabilitat dels mateixos a un altre responsable de tractament, dirigint-se per escrit al Responsable de Tractament en “B. González, S.L. Corredoria d’Assegurances”, C/ Galileu, 120 baixos, CP 08224 de Terrassa(Barcelona), o enviant un correu electrònic a : info@bgonzalezsl.com, adjuntant una fotocopia d´ un document identificatiu vàlid.

Així mateix, si considera que les seves dades han estat tractades de forma inadequada, podrà adreçar-se davant la Agencia Española de Proteccion de Datos (C/ Jorge Juan, 6 28001 Madrid www.agpd.es).