Més Info

Responsabilitat Civil

DINTRE DE L´AMBIT EMPRESARIAL O PROFESSIONAL

  • Responsabilitat Civil d’Explotació
  • Responsabilitat Civil Patronal. (Opcional)
  • Responsabilitat Civil de productes/post-treballs. (Opcional)
  • Responsabilitat Civil Professional.

GARANTIES QUE OFERIM.

  • Pagament d’indemnitzacions per danys i perjudicis a tercers
  • Defensa jurídica i representació judicial.
  • Costes i despeses Judicials.
  • Fiances.