Més Info

Tot Risc Construcció

La raó d’ésser d’aquest producte es troba en l’existència certa d’una gran varietat de riscos que es presenten en l’execució de qualsevol obra.

Aquests riscos, aleatoris, poden implicar danys la reparació dels quals afecti al desenvolupament previst de l’obra, tant en el seu pressupost com en el seu programa.

Un retard en la data de finalització pot representar, per descomptat, una afecció econòmica.

La quantia dels possibles danys no pot estimar-se a priori, degut precisament al caràcter aleatori del risc.

Modalitats de pòlissa

Existeixen dos tipus:

1) Pòlissa per obra: Cobreix una obra determinada.

2) Pòlissa oberta: Cobreix totes les obres que realitza l’Assegurat sempre que es trobin dintre d’uns paràmetres acordats prèviament amb l’Assegurador.

Quan existeix dintre del programa constructiu la possibilitat d’establir criteris d’uniformitat de riscos, és possible l’establiment d’un marc de cobertures prefixades i fins i tot una taula de primes aplicables dintre del marc de la Pòlissa oberta.

Un contracte d’aquest tipus es justifica pels avantatges que ofereix tant a l’Assegurat com a l’Assegurador:

· Coneixement previ del cost de l’assegurança, per a cada obra, que permet incloure’l en els seus pressupostos.

· Coneixement previ de les condicions de cobertura.

· Estalvi de treball administratiu i tècnic.

· Estalvi de costos d’assegurança per volum.